Acord de modificació del Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya

Acord de modificació del Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya

En data 23 de desembre de 2019, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, han subscrit l’Acord de modificació del Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya 2017-2018.

Els punts clau d’aquesta modificació són els següents:

  • Ampliació de la vigència del Conveni fins al 31 de desembre de 2022.
  • Modificació de l’art. 35 en matèria de jubilació per a regular la jubilació forçosa per compliment de l’edat ordinària de jubilació que reflecteix les garanties de la Disposició Addicional Sisena de l’Estatut dels Treballadors.
  • Increments salarials del 1,8% per a cadascun dels anys de vigència del Conveni. El grup 5 passa a tenir un salari basi en taules salarials de 933,33 euros per a 2020, en compliment de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2018-2020.
  • Incorporació d’una nova clàusula que regula la Subrogació. (A petició de les empreses per a tenir una seguretat jurídica en la línia que apliquen empreses anàlogues. És a dir, el conveni reflecteix el text regulat en el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i d’oci de Catalunya).

Des de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, valorem positivament la rellevància d’aquest Acord que s’emmarca en els paràmetres i criteris de l’Acord Interprofessional de Catalunya i de l’AECNC, aportant estabilitat, certesa jurídica i pau social al nostre sector, criteris de moderació salarial i la incorporació de millores proposades per la AECNC.

En data 24 de desembre s’ha donat trasllat de l’esmentat acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte del seu registre i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quant a l'autor

moon administrator