En data 23 de desembre de 2019, les organitzacions sindicals CCOO i UGT i l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, han subscrit l’Acord de modificació del Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya 2017-2018.

Els punts clau d’aquesta modificació són els següents:

  • Ampliació de la vigència del Conveni fins al 31 de desembre de 2022.
  • Modificació de l’art. 35 en matèria de jubilació per a regular la jubilació forçosa per compliment de l’edat ordinària de jubilació que reflecteix les garanties de la Disposició Addicional Sisena de l’Estatut dels Treballadors.
  • Increments salarials del 1,8% per a cadascun dels anys de vigència del Conveni. El grup 5 passa a tenir un salari basi en taules salarials de 933,33 euros per a 2020, en compliment de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva 2018-2020.
  • Incorporació d’una nova clàusula que regula la Subrogació. (A petició de les empreses per a tenir una seguretat jurídica en la línia que apliquen empreses anàlogues. És a dir, el conveni reflecteix el text regulat en el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i d’oci de Catalunya).

Des de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, valorem positivament la rellevància d’aquest Acord que s’emmarca en els paràmetres i criteris de l’Acord Interprofessional de Catalunya i de l’AECNC, aportant estabilitat, certesa jurídica i pau social al nostre sector, criteris de moderació salarial i la incorporació de millores proposades per la AECNC.

En data 24 de desembre s’ha donat trasllat de l’esmentat acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte del seu registre i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.