En vista de la situació que estem vivint en relació amb el COVID-19 a Espanya, passem a resumir les mesures, en matèria laboral, més rellevants que el Govern ha posat recentment en marxa fins al dia d’avui, així com les recomanacions i protocols d’actuació dirigits a empreses. Això sense perjudici que amb caràcter imminent el Consell de Ministres pugui aclarir o adoptar un altre tipus de mesures, dins del marc del Reial decret 463/2020 de 14 de març, en virtut del qual es va declarar l’estat d’alarma en tot el territori espanyol, amb la finalitat de revertir els efectes del citat coronavirus.

I.- Normativa i comunicats rellevants publicats fins al moment

(i) Nota interna publicada pel Ministeri de Treball i Economia Social sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per *COVID-19, publicada el 16-03-2020.

(ii) Ordre TMA/229/2020, de 15 de març, per la qual dicten disposicions respecte a l’accés dels transportistes professionals a determinats serveis necessaris per a facilitar el transport nacional, publicat el 15-03-2020.

(iii) Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat el 14-03-2020.

(iv) Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, publicat el 13-03-2020.

(v) Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, publicat el 11-03-2020.

(vi) Criteri 3/2020, sobre determinació de la contingència de la situació d’incapacitat temporal en la qual es troben els treballadors que han estat confirmats com a positius en les proves de detecció del SARS-COV-2, publicat el 9-03-2020.

(vii) Guia per a l’actuació en l’àmbit laboral en relació amb el nou coronavirus, publicada el 4-03-2020.

(viii) Criteri 2/2020, sobre consideració com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna dels períodes d’aïllament preventiu soferts pels treballadors a conseqüència del coronavirus, publicat el 26-02-2020.

II. Deure general en matèria de prevenció de riscos i salut dels treballadors en el marc del COVID-19

Entre les mesures recomanades per les autoritats, i dirigides principalment a tots els empresaris i treballadors, es troben les següents:

Fomentar el teletreball, sempre que sigui possible.

Promoure les mesures d’higiene de mans, proporcionant informació i cartells en punts clau, i assegurant la disponibilitat d’aigua, sabó i tovalloles de paper d’un sol ús en tots els llocs de treball. En punts o espais amb accés més difícil a l’aigua i al sabó, es poden proporcionar solucions antisèptiques, per exemple, instal·lant dispensadors.

Organitzar el treball de tal manera que es redueixi el nombre d’empleats exposats, establint regles per a evitar i disminuir la freqüència i el tipus de contacte entre les persones.

Dur a terme mesures pertinents en aquells empleats la situació de salut dels quals és més delicada o siguin personal de risc.

Els empleats amb símptomes respiratoris deuen, com a regla general, reduir el seu contacte amb altres empleats, recomanant el teletreball si és possible.

A més, es proposen mesures de flexibilitat interna (que, en el seu cas, haurà de ser negociada) com acordar borses d’hores per a flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives de l’empresa, adaptar el calendari laboral, redistribució de la jornada, etc.

En aquest sentit, recordem també que l’article 21 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), i en el que concerneix al risc de contagi per coronavirus, quan les persones treballadores estiguin o puguin estar exposades a un risc greu i imminent en ocasió del seu treball, l’empresa estarà obligada a:

informar al més aviat possible sobre l’existència d’aquest risc, i a adoptar
les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en cas de perill greu, imminent i inevitable, les persones treballadores puguin interrompre la seva activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball.

En aplicació d’aquesta norma, les empreses hauran de procedir a paralitzar l’activitat laboral en cas que existeixi un risc de contagi per *coronavirus en el centre de treball, sense perjudici de l’activació de mesures que permetin el desenvolupament de l’activitat laboral de manera alternativa o bé, de ser necessària, l’adopció de mesures de suspensió temporal de l’activitat.

En aquest mateix context de risc greu i imminent de contagi per coronavirus, també, les persones treballadores podran interrompre la seva activitat i abandonar el centre de treball (art. 21.2 LPRL) -en el mateix sentit si així ho decideixen per majoria la representació unitària o delegats de prevenció-.

III.- Tractament de baixes per Incapacitat Temporal (IT) per a treballadors contagiats o asilats preventivament

Els treballadors contagiats o en aïllament preventiu pel coronavirus tindran dret a baixes retribuïdes per incapacitat temporal assimilada a accident de treball/malaltia professional, per a totes les baixes emeses a partir del 12 de març de 2020.

No s’exigeix període de cotització específic, i la prestació econòmica consistirà en una prestació diària equivalent al 75 per 100 de la base reguladora, a abonar des de l’endemà al de la baixa.

IV.- Mesures laborals de caràcter temporal: suspensió de contractes de treball i reducció de jornada (“ERTEs”)

En cas que l’empresa hagués de suspendre la seva activitat (totalment o parcialment) o reduir la jornada de treball a conseqüència dels efectes del COVID-19 sobre aquesta activitat, les mesures de suspensió podrien considerés derivades de:

Força major temporal derivada del COVID-19. A aquest efecte, han d’entendre’s integrades en el concepte de força major temporal les situacions de pèrdua d’activitat, degudes a les següents circumstàncies:

(i) Les derivades de les diferents mesures governatives o sanitàries de contenció adoptades a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència publica, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i o mercaderies.

A aquest efecte, totes les activitats incloses en l’annex del Reial decret esmentat es consideren afectades per força major temporal.

(ii) Les degudes a situacions urgents i extraordinàries provocades pel contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu, que quedin degudament acreditades.

(iii) Mancada de subministraments que impedeixin greument continuar el desenvolupament ordinari de l’activitat o imposin la suspensió de certes activitats laborals, sempre que porti la seva causa en les mesures excepcions decretades per l’autoritat governativa o recomanades per les autoritats sanitàries, en relació al COVID-19.

El procediment de ERTE per força major s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, la qual anirà acompanyada dels mitjans de prova necessaris, a més de la simultània comunicació als representants legals dels treballadors. L’autoritat laboral resoldrà en el termini dels cinc dies següents. Aquesta mesura temporal farà efecte des de la data del fet causant de la força major.

Causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives, i/o de producció) procedent de reducció de la demanda per l’impacte del COVID-19, o bé, per falta de recursos per a continuar amb l’activitat a conseqüència del COVID-19.
La suspensió o la reducció de la jornada amb base en causes objectives ha de ser implementada per l’empresa seguint el llit legalment establert en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors (ET). Aquest procediment inclou, entre altres qüestions, la constitució d’una comissió negociadora i un període previ de consultes amb els representants dels treballadors.

No obstant això, els ERTEs per causes objectives, poden ser modificats pròximament pel Govern en llaures a facilitar i flexibilitzar els criteris i terminis estipulats.

V.- Negociació d’altres mesures de flexibilitat interna

La norma estableix que el període vacacional s’haurà de pactar entre l’empresari i el treballador, de mutu acord i amb un període d’antelació de dos mesos al gaudi d’aquestes, per la qual cosa, no caldria obligar els treballadors a prendre’s ara les seves vacances i altres permisos similars (especialment, si aquests no són retribuïts). No obstant l’anterior, el supòsit que el treballador mostri la seva voluntarietat sobre aquesta mesura, no existiria impediment.

S’ha de tenir en compte que totes les mesures adoptades estan en contínua revisió subjecció a futurs canvis o modificacions per part de les autoritats competents.