Els clubs de natació no estan aliens a la crisi mundial per Coronavirus, essent fins i tot un dels sectors més afectats per les conseqüències econòmiques i socials que està ocasionant la pandèmia. Des de que va entrar en vigor l’estat d’alarma, el 14 de març, van haver de tancar portes, degut al tancament que es va decretar per a tots els centres esportius tant de titularitat pública com privada. Però el cas dels clubs de natació, per la seva raó de ser, la crisi els ha colpejat amb més força que la resta de centres i entitats esportives. Aquest fet ha unit als principals clubs de Catalunya com el Club Natació Sabadell, Barcelona, Terrassa, Sant Andreu, Granollers, Mataró, Mediterrani o Tarraco, per a fer un front comú per a superar la crisi del Coronavirus.


I és que la casuística dels clubs de natació és totalment diferent a la resta d’entitats o clubs esportius privats. Considerades com a associacions esportives i socials sense ànim de lucre, que es regeixen pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, així com també pel Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats esportives de Catalunya, com també per els seus Estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l’Assemblea General de cada un dels Clubs. Els seus associats no són clients, sinó membres i, en part copropietaris de l’entitat, que amb les quotes que s’abonen es destinen a l’adequat sosteniment del projecte social i esportiu que desenvolupa el club, del seu patrimoni i de les instal·lacions que gestiona. Aquest és el punt que marca la diferència amb un centre esportiu privat, les quotes de les quals són per una prestació de serveis, regides pel Codi de Consum de Catalunya. Per als clubs de natació, la prestació de serveis radica en tota aquella activitat que, al marge de la quota, es pot generar: cursets de natació, serveis de salut i esportius…

Davant la impossibilitat d’obtenir ingressos per la comercialització d’activitats i serveis a les seves instal·lacions, la incertesa sobre la gairebé la meitat dels seus ingressos, les quotes socials són la única via per poder sobreviure. Per aquest motiu, no han tingut altra opció que apel·lar a la solidaritat dels seus socis i sòcies, mantenint el cobrament de les quotes per poder fer front a les seves despeses estructurals. A més a més, s’han vist abocats a aplicar un ERTO a les seves plantilles, que tot i així també resulta insuficient per compensar la forta davallada dels ingressos i fer front a les despeses estructurals que tenen els clubs.


Des de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de Catalunya, el seu president, Eduard Escandell, considera que la realitat dels clubs de natació és molt més complexa que la de qualsevol altre sector de l’esport. “Són clubs que a banda de l’esport federat, ofereix esport salut i lleure als seus associats, en unes instal·lacions que amb el tancament no poden quedar-se sense atencions, essent imprescindible continuar amb un manteniment adequat de les piscines, així com de la climatització de la instal·lació per tal de que no es vegin malmeses. Un cost d’estructura fixe que segueixen tenint tots els clubs, que estan veient com perden dia a dia associats i associades, degut a la situació excepcional que estem vivim i de la resposta rebuda per part d’aquests, davant la impossibilitat de pagar les quotes o de la incomprensió de seguir abonant-les, donat que no entenen que formen part d’una associació sense ànim de lucre i no d’un centre esportiu privat”. D’altra banda, “cal afegir a més a més, la consideració jurídica que impedeix a les Juntes Directives acordar un increment o disminució de quotes, ja que aquesta potestat radica en l’òrgan suprem que és l’Assemblea”. Una Assemblea que, amb aquesta situació, no es poden realitzar donat que el Govern també ha decretat com a nova mesura extraordinària la suspensió d’assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries, de les entitats esportives de Catalunya.

L’Associació està estudiant presentar un escrit davant la Secretaria General de l’Esport per a què es plantegi seriosament una sèrie de línies d’actuació, tant a nivell pedagògic, per a fer entendre que implica ser una associació i el que representen els clubs esportius sense afany de lucre, així com a nivell econòmic, com de gestió de les instal·lacions.

Clubs de Natació de Catalunya